Regulamin

REGULAMIN ZLOTU HARCERSKIEGO W 76. ROCZNICĘ POWSTANIA WARSZAWSKIEGO „NASZE POJUTRZE”  (Pobierz PDF)

1. Organizator

 1. Organizatorem Zlotu Harcerskiego w 76. rocznicę Powstania Warszawskiego „Nasze Pojutrze…” (dalej: „Zlot”) są cztery organizacje harcerskie (Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Stowarzyszenie Harcerskie oraz Skauci Europy) oraz Muzeum Powstania Warszawskiego. Współorganizatorem Zlotu jest m.st. Warszawa. Dalej określeni jako „Organizator”.
 2. Przez organizację Zlotu rozumie się przygotowanie rejestracji oraz programu Zlotu, który patrole zgłoszone do udziału realizują w swoim miejscu zamieszkania.

2. Zasady Zlotu

 1. Zlot organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 27 lipca 2020 r. – 2 sierpnia 2020 r.
 2. Celem Zlotu jest kształtowanie postawy patriotycznej i obywatelskiej uczestników, poprzez poszerzenie wiedzy na temat historii i tradycji Powstania Warszawskiego oraz integracja między członkami różnych organizacji harcerskich.
 3. Udział w Zlocie jest bezpłatny. Patrol zgłaszając się do udziału z wydarzeniu akceptuje możliwość sfinansowania materiałów, które będą potrzebne/ułatwią realizację programu Zlotu.
 4. Organizator zapewnia uczestnikom Zlotu udział w programie Zlotu poprzez realizację zadań oraz spotkania on-line, a także pakiet startowy wysłany pocztą, który będzie zawierać niezbędne materiały do realizacji programu.
 5. Ze względu na konieczność zgłoszenia Zlotu jako Wypoczynku Dzieci i Młodzieży w Kuratorium Oświaty (w formie półkolonii), każdy patrol musi mieć przypisanego Kierownika Wypoczynku [zwanego dalej „Komendantem”].
 6. W przypadku zgłoszenia kilku lub więcej patroli z jednej miejscowości rekomendujemy zgłoszenia jednego wypoczynku. Za zgłoszenie wypoczynku odpowiada hufiec, chorągiew lub okręg właściwy dla terenu działania patrolu.
 7. Uczestnicy Zlotu powinni uczestniczyć w realizacji programu Zlotu przygotowanego przez Organizatora, w szczególności do uczestnictwa w: ognisku, warsztatach artystycznych, grze terenowej, filmowisku oraz w Akcji „Wolność Łączy”. Lista dostępnych zadań zostanie udostępniona uczestnikom przez Organizatora najpóźniej w dniu 30 czerwca 2020 r.
 8. Zlot organizowany jest w zgodzie z metodą harcerską.
 9. Podczas trwania zlotu obowiązuje przestrzeganie Prawa Harcerskiego oraz zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających.
 10. Za uczestników Zlotu podczas jego trwania odpowiadają wychowawcy oraz odpowiedni Komendant. Wychowawcy mogą mieć pod opieką maksymalnie 20 osób.
 11. W przypadku naruszenia przez uczestnika lub patrol niniejszego Regulaminu, zgodnie z obowiązującymi przepisami Organizacji Wypoczynku Dzieci i Młodzieży, dalsze decyzje podejmuje odpowiedni Komendant Wypoczynku.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników Zlotu mogące naruszyć porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich.
 13. Organizator nie jest stroną między uczestnikami, a osobami trzecimi.

3. Uczestnicy Zlotu i Zgłoszenia

1. Warunkiem uczestnictwa w Zlocie jest zgłoszenie oraz rejestracja Patrolu liczącego od 5 do 7 osób.

2. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie rejestracja.zlot.1944.pl, w terminie 3 czerwca – 26 czerwca 2020 r..

3. Każda z osób biorących udział w Zlocie powinna być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział w zajęciach terenowych.
W czasie Zlotu może wystąpić konieczność biegania, podnoszenia ciężkich przedmiotów/osób, wejścia do płytkiej wody oraz innych lekkich i średnich aktywności fizycznych.

4. Poprzez rejestrację i udział w Zlocie uczestnik wyraża zgodę̨ na:

 • wzięcie udziału w Zlocie na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;
 • przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestników w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Zlotu (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).
 • opublikowanie przez Organizatora na łamach strony internetowej, portali społecznościowych oraz w informacjach medialnych wizerunku uczestnika oraz, w uzasadnionym przypadku (zajęcie wysokiej lokaty końcowej w punktacji poszczególnych elementów programowych, odznaczenie się wyjątkowym zachowaniem, itp.), imienia i nazwiska uczestnika.

5. Każdy uczestnik, oprócz rejestracji za pośrednictwem formularza, będzie musiał dostarczyć do właściwego Komendanta Wypoczynku kartę uczestnika Wypoczynku Dzieci i Młodzieży.

4. Rejestracja

1. Rejestracja elektroniczna poprzez stronę zlot.1944.pl/rejestracja

1.1. ETAP 1 (rejestracja główna): 3 czerwca 2020 roku – 26 czerwca 2020 roku

1.2. ETAP 2 (rejestracja dodatkowa): 1 lipca 2020 roku – 10 lipca 2020 roku. Rejestracja dodatkowa odbędzie się tylko i wyłącznie w przypadku stwierdzenia wolnych miejsc po zamknięciu rejestracji głównej, informacja o rejestracji dodatkowej będzie przekazana za pomocą strony Zlotu i kanałów aktualności.

2. Sposób rejestracji

2.1. Osoba pełnoletnia posiadająca stosowne dokumenty umożliwiające jej pełnienie funkcji wychowawcy podczas obozu harcerskiego rejestruje swoje konto w systemie rejestracji poprzez wypełnienie formularza Rejestracji Wychowawców.

2.2. Wychowawca rejestrując konto zobowiązuje się do pełnego uczestnictwa w Zlocie.

2.3. Po utworzeniu konta Wychowawca posiada możliwość stworzenia patroli wraz z uczestnikami.

2.3.1. Patrole – należy określić jego nazwę, kategorię wiekową. Patrole powinny liczyć od 5 do 9 osób (razem z patrolowym), w innym przypadku będą odrzucone.

2.3.3. Uczestnicy – należy określić ich imię, nazwisko, wiek, płeć. Określamy również patrol, do którego uczestnik ma być przypisany.

2.3.4. Określenie patrolowych – po przydzieleniu uczestników do danych patroli mamy możliwość mianowania jednego z uczestników patrolowym. W momencie mianowania patrolowego należy uzupełnić jego numer telefonu, adres e-mail oraz adres pocztowy patrolu.

2.4. Wychowawca po rejestracji konta ma możliwość zgłoszenia maksymalnie 20 uczestników, w przypadku chęci zgłoszenia większej liczby uczestników może dodać dodatkowego wychowawcę – dodatkowy wychowawca również musi być obecny podczas całego Zlotu.

2.5. Po zakończeniu wprowadzania wszelkich danych wychowawca poprzez system wysyła swoje zgłoszenie do organizatora w celu weryfikacji danych, organizator może przyjąć zgłoszenie, co jest równoznaczne  z potwierdzeniem zapisania na Zlot lub odrzucić do edycji w celu poprawy danych.

3. Po pozytywnej weryfikacji danych wprowadzonych przez Wychowawcę do systemu, Organizator zatwierdza Zgłoszenie.

4. Po zatwierdzeniu zgłoszenia przez Organizatora (każda organizacja harcerska dla patroli do niej należących), Organizator (j.w) przesyła Wychowawcy elektroniczną wersję kart uczestników wypoczynku do wypełnienia przez uczestników. Wychowawca jest zobowiązany do dostarczenia Komendantowi wypoczynku wypełnionych kart uczestników w wersji elektronicznej (skany) w nieprzekraczalnym terminie do 15 lipca 2020 r. oraz oryginałów przesłanych pocztą do 21 lipca 2020 r..

5. W przypadku niedostarczenia kart, dostarczenia kart nieprawidłowo wypełnionych lub niekompletnych, Organizator ma prawo do usunięcia zgłoszenia.

5 Ochrona danych osobowych

 Administratorem danych osobowych osób zgłoszonych do udziału w Zlocie są cztery organizacje harcerskie: Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej, Stowarzyszenie Harcerskie oraz Skauci Europy.

 1. Każda z organizacji harcerskich wymienionych w ustępie 1 jest Administratorem danych osób zagłoszonych do udziału w Zlocie w ramach danej organizacji.
 2. Osobami przetwarzającymi dane osobowe osób z poszczególnych organizacji harcerskich są osoby wyznaczone przez dane organizacje harcerskie, posiadające stosowne upoważnienia.
 3. Wszelkie dane przetwarzane podczas Rejestracji wykorzystywane są do celów organizacyjnych oraz logistycznych Zlotu, a także do przeprowadzenia ewaluacji Zlotu po jego zakończeniu.

6. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin znajduje się̨ na stronie internetowej Organizatora.
 2. W kwestiach dotyczących przebiegu Zlotu, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie.
 4. Niniejszy Regulamin regulowany jest przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 5. Wszelkie spory wynikające z przebiegu Zlotu rozstrzygane będą w pierwszej instancji przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy.