Regulamin

ZLOTU HARCERSKIEGO W 75. ROCZNICĘ POWSTANIA WARSZAWSKIEGO „DZIŚ JEST POJUTRZE”  (Pobierz PDF)

§  1. Organizator

 1. Organizatorem Zlotu Harcerskiego w 75. rocznicę Powstania Warszawskiego „Dziś jest Pojutrze” (dalej: „Zlot”) są cztery organizacje harcerskie (Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej, Stowarzyszenie Harcerskie oraz Skauci Europy) oraz Muzeum Powstania Warszawskiego. Współorganizatorem Zlotu jest m.st. Warszawa. Dalej określeni jako „Organizator”.
 2. Przez organizację Zlotu rozumie się przygotowanie rejestracji oraz programu Zlotu, określenie służb, organizację noclegu oraz wyżywienia w trakcie imprezy.

§ 2. Zasady Zlotu

 1. Zlot organizowany jest na terenie m. st. Warszawy w dniach 29 lipca 2019 r. – 2 sierpnia 2019 r.
 2. Celem Zlotu jest kształtowanie postawy patriotycznej i obywatelskiej uczestników, poprzez poszerzenie wiedzy na temat historii i tradycji Powstania Warszawskiego oraz integracja między członkami różnych organizacji harcerskich.
 3. Udział w Zlocie jest płatny. Odpłatność uczestnika wynosi 50,00 zł.
 4. Organizator zapewnia uczestnikom Zlotu zakwaterowanie w szkołach na terenie m.st. Warszawy, wyżywienie w postaci obiadu, udział w programie Zlotu, ubezpieczenie NNW, bezpłatne przejazdy komunikacją miejską w trakcie trwania Zlotu na podstawie identyfikatora uczestnika Zlotu i ważnego dokumentu ze zdjęciem (np. legitymacji szkolnej).
 5. Ze względu na konieczność zgłoszenia Zlotu jako Wypoczynku Dzieci i Młodzieży w Mazowieckim Kuratorium Oświaty, każda z organizacji biorących udział w Zlocie wyznacza ze swojego grona osobę, która będzie pełniła funkcję Kierownika Wypoczynku [zwanego dalej jako: „Komendant’] dla uczestników ze swojej organizacji. Zgłoszone patrole muszą posiadać wychowawcę.
 6. Każdy uczestnik powinien skompletować osobiste wyposażenie na zlot:
  – śpiwór i karimata
  – przybory do mycia
  – mundur harcerski
  – przybory do jedzenia: menażka, niezbędnik, kubek
  – dobre i wygodne buty
  – ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych
  – odblaski (latarki) do sygnalizowania swojej pozycji w przypadku poruszania się wzdłuż dróg publicznych
 7. Każdy zgłoszony patrol samodzielnie zapewnia dojazd i powrót ze Zlotu, wyżywienie w postaci śniadania i kolacji oraz wyposażenie niezbędne do samodzielnego przygotowania tych posiłków.
 8. Uczestnicy Zlotu obowiązani są do realizacji programu Zlotu przygotowanego przez Organizatora, w szczególności do uczestnictwa w: warsztatach artystycznych, grze miejskiej, Nocnej Zmianie Miasta oraz wybranej przez siebie służbie. Lista dostępnych zadań zostanie udostępniona uczestnikom przez Organizatora najpóźniej w dniu 30 czerwca 2019 r.
 9. Podczas trwania zlotu obowiązuje przestrzeganie Prawa Harcerskiego oraz zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających.
 10. Za uczestników Zlotu podczas jego trwania odpowiadają wychowawcy oraz odpowiedni Komendant. Wychowawcy mogą mieć pod opieką maksymalnie 20 osób.
 11. Zlot organizowany jest zgodnie z Metodą Harcerską. Zgodnie z decyzją wychowawcy patrole mogą poruszać się samodzielnie po terenie Zlotu.
 12. W przypadku naruszenia przez uczestnika lub patrol niniejszego Regulaminu, zgodnie z obowiązującymi przepisami Organizacji Wypoczynku Dzieci i Młodzieży, dalsze decyzje podejmuje odpowiedni Komendant Wypoczynku.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników Zlotu mogące naruszyć porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich.
 14. Organizator nie jest stroną między uczestnikami, a osobami trzecimi.

§ 3. Uczestnicy Zlotu i Zgłoszenia

 1. Warunkiem uczestnictwa w Zlocie jest zgłoszenie oraz rejestracja Patrolu liczącego od 6 do 9 osób.
 2. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie zlot.1944.pl/rejestracja, w terminie 4 marca – 30 kwietnia 2019 r.
 3. W dniu rozpoczęcia Zlotu (29 lipca 2019 r.) do godz. 18:00 należy potwierdzić udział w Zlocie w wyznaczonym punkcie rejestracji.
 4. Każda z osób biorących udział w Zlocie powinna być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział w zajęciach terenowych oraz nocleg w warunkach biwakowych. .
  W czasie Zlotu może wystąpić konieczność biegania, podnoszenia ciężkich przedmiotów/osób, wejścia do płytkiej wody oraz innych lekkich i średnich aktywności fizycznych.
 5. Poprzez rejestrację i udział w Zlocie uczestnik wyraża zgodę na:
  – wzięcie udziału w Zlocie na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;
  – przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestników w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Zlotu (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).
  – opublikowanie przez Organizatora na łamach strony internetowej, portali społecznościowych oraz w informacjach medialnych wizerunku uczestnika oraz, w uzasadnionym przypadku (zajęcie wysokiej lokaty końcowej w punktacji poszczególnych elementów programowych, odznaczenie się wyjątkowym zachowaniem, itp.), imienia i nazwiska uczestnika.
 6. W trakcie Zlotu członkowie poszczególnych Patroli nie mogą się rozdzielać.
 7. Każdy uczestnik, oprócz rejestracji za pośrednictwem formularza, będzie musiał dostarczyć do właściwego Komendanta Wypoczynku kartę uczestnika Wypoczynku Dzieci i Młodzieży.

§  4. Rejestracja

 1. Rejestracja elektroniczna odbywa się poprzez stronę zlot.1944.pl/rejestracja

1.1 ETAP 1 (rejestracja główna): 4 marca 2019 r. – 30 kwietnia 2019 r.

1.2 ETAP 2 (rejestracja dodatkowa): 10 maja 2019 r. – 31 maja 2019 r. Rejestracja dodatkowa odbędzie się tylko i wyłącznie w przypadku stwierdzenia wolnych miejsc po zamknięciu rejestracji głównej, informacja o rejestracji dodatkowej będzie przekazana za pomocą strony Zlotu
i kanałów aktualności.

2.  Sposób rejestracji
2.1 Osoba pełnoletnia posiadająca stosowne dokumenty umożliwiające jej pełnienie funkcji wychowawcy podczas obozu harcerskiego wypełnia formularz rejestracyjny odpowiedni dla swojej organizacji.
2.2 Wychowawca wysyłając zgłoszenie zobowiązuje się do pełnego uczestnictwa w Zlocie.
2.3 Wychowawca może być patrolowym, ale nie musi.
2.4 Formularz wypełnia się oddzielnie dla każdego patrolu. Jeśli wychowawca jedzie na Zlot z więcej niż jednym patrolem, wypełnia ankietę tyle razy, ile patroli zabiera.
2.5 Formularz składa się z dwóch części:
2.5.1 Poświęconej informacjom o patrolu i wychowawcy (w przypadku gdy wychowawca jedzie z dwoma patrolami, dwukrotnie wypełniając formularz podaje swoje dane).
2.5.2 Poświęconej zgłoszeniu poszczególnych uczestników oraz kadry. W tej części należy zgłosić wszystkich uczestników wraz z wychowawcą oraz patrolowym (gdy wychowawca jedzie z dwoma patrolami i jest jednym z patrolowych – w jednym formularzu wypełnia dane uczestników oraz swoje, w drugim pozostałej części uczestników oraz drugiego patrolowego).
2.6 Do dnia zakończenia zgłoszeń można wprowadzać zmiany w zgłoszeniu – należy zachować link wygenerowany przez system podczas pierwszej edycji lub skontaktować się mailowo z koordynatorem ze swojej organizacji.
2.7 Wszystkie kwestie problemowe związane z rejestracją należy kierować do koordynatorów z poszczególnych organizacji.

3. Po pozytywnej weryfikacji danych wprowadzonych przez Wychowawcę do systemu, Organizator zatwierdza zgłoszenie.

4. Po zatwierdzeniu zgłoszenia przez Organizatora, Organizator przesyła Wychowawcy elektroniczną wersję kart uczestników wypoczynku do wypełnienia przez uczestników. Wychowawca jest zobowiązany do dostarczenia Organizatorowi wypełnionych kart uczestników najpóźniej do 30 czerwca 2019 r..

5. W przypadku niedostarczenia kart, dostarczenia kart nieprawidłowo wypełnionych lub niekompletnych, Organizator ma prawo do usunięcia zgłoszenia.

§ 5. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych osób zgłoszonych do udziału w Zlocie są trzy organizacje harcerskie: Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej, Stowarzyszenie Harcerskie.
 2. Każda z organizacji harcerskich wymienionych w ustępie 1 jest Administratorem danych osób zgłoszonych do udziału w Zlocie w ramach danej organizacji.
 3. Osobami przetwarzającymi dane osobowe osób z poszczególnych organizacji harcerskich są osoby wyznaczone przez dane organizacje harcerskie, posiadające stosowne upoważnienia.
 4. Wszelkie dane przetwarzane podczas Rejestracji wykorzystywane są do celów organizacyjnych oraz logistycznych Zlotu, a także do przeprowadzenia ewaluacji Zlotu po jego zakończeniu.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin znajduje się na stronie internetowej Organizatora.
 2. W kwestiach dotyczących przebiegu Zlotu, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie.
 4. Niniejszy Regulamin regulowany jest przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 5. Wszelkie spory wynikające z przebiegu Zlotu rozstrzygane będą w pierwszej instancji przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy.